SK0HB, Botkyrka Radio Amatörer

Årsmötesprotokoll 2017-02-28

Röstlängd: 17;
Per-Arne, AKP, BFW, BQG, BYD, CHH, CLS, DMZ, FMU, GYX, KSJ, SYP, UIE, XD, Kristina, YHL, YJR.


1 Årsmötet öppnades av ordförande Hasse BYD, som hälsade samtliga hjärtligt välkomna.
2 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst, med ja besvarad.
3 Dagordningen godkändes av mötet.
4 Valdes Hasse BYD till ordförande samt sekreterare för årsmötet.
5 Valde mötet Esko AKP samt Per SYP till justeringsmän för årsmötesprotokollet.
6 Styrelsens årsberättelse för 2016, godkändes av mötet.
7 Framlade kassör Wittich BFW, sedvanligt professionellt, den ekonomiska årsredovisningen, vilken med acklamation godkändes av mötet.
8 Revisionsberättelsen upplästes av revisor Per SYP och godkändes av årsmötet.
9 Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
10 Styrelse och ledamöter omvaldes enhälligt och styrelsen för 2017 har följande utsende:

Ordförande
Hans Löf SM0BYD omval 1 år

Sekreterare
Hans Löf SM0BYD omval 1 år

Kassör
Wittich von Zedtwitz-Liebenstein SA0BFW omval 1 år

Ledamot
Esko Antikainen SM5AKP omval 1 år
Björn Lengquist SM0DMZ omval 1 år

Revisor:
Per Rickander SM0SYP omval 1 år
Revisorssuppleant
Fredrik Berthelius SM0RPG omval 1 år

11 Budget för verksamhetsåret. Likt tidigare år bordlades frågan enhälligt av årsmötet.

12 En motion inkommen, av Hasse BYD, som rekommenderade årsmötet att utse SM0YHL
Göran Hesselgren, till hedersmedlem i SK0HB. Motivation; som tack för att generöst erbjuda
föreningen en suverän ny klubblokal, efter uppsägning från närbelägna Beredskapsvägen 11
Tullinge. Där har förutom inredning, bl.a. såväl internetanslutning installerats, samt kablar
dragits till taket till ett rostfritt skåp, där antenner senare enkelt kan inkopplas. Motionen tidigare
tillstyrkt av styrelsen.
Mötet godkände motionen och till kraftiga applåder, utnämndes Göran YHL till hedersmedlem i
SK0HB samt överlämnades ett inramat hedersmedlemsdiplom, vilket utformats av Sten BQG.

13 Under övriga frågor nämndes bl.a. att vi under våren skall försöka montera vår nya bulgariska
kortvågsbeam, en LZA-10-5 på taket. Den skall monteras på en 6m militär mast, som Tore DZB
skänkt oss. Rotorn med manöverehnhet, inköptes i slutet av 2016 gm SK0CC.
I dagsläget, sedan tidig höst, är SK0HB iaf QRV på WARC-banden, med vår väl fungerande
samt HB-tillverkade WARC-bandsdipol.
Skall inom kort anslutning ordnas, av vårt Heathkit SB-200, som Karl-Johan, med en Icom
IC-756PROIII skänkt oss.
Som parentes, bjöd klubben tack vare aktuella ”Fettisdagen/Semmeldagen,” en semla till kaffet.

Tog någon i församlingen upp en ev. Post, som klubbvärd, respektive stationsföreståndare och
åtog sig BYD att fylla även dessa roller eftersom det t.v. verkar vara det mest logiska.

Överlämnade Sten BQG en personlig gåva till Hasse BYD, i form av en mycket snyggt
sammanställd pärm, med bilder från SK0HB:s invigningsmiddag, den 24 januari 2017.
Motivation; som uppskattning och tack för BYD.s engagemang inom SK0HB.

14 Ordförande Hasse BYD tackade samtliga för deltagande i årsmötet samt avslutade detta.

 

Vid protokollet:
Sekreterare
Hans Löf SM0BYD

Justeras:
Hans Löf SM0BYD
Ordförande


Justeras:
Esko Antikainen SM5AKP

Justeras:
Per Rickander SM0SYP