Årsmötesprotokoll 2019, signerat och arkiverat:

Årsmötesprotokoll, SK0HB.
2019-02-26
Plats: Konferensrummet, c/o biograf sländan, Eklundshovsvägen 22, 146 38 Tullinge. Röstlängd fastställd till 13

Dagordning:
§1 Mötet öppnades av ordförande Hasse SM0BYD, som bad om en tyst minut för att hedra våra under 2018 avlidna vänner och
medlemmar; Kristina, Paul KSJ samt Göran HXB.

§2 Bekräftades att mötet i laga ordning utlysts.

§3 Dagordningen för årsmötet fastställdes.

§4 Hasse SM0BYD valdes till ordförande samt sekreterare för mötet.

§5 Till justerare valdes Kenneth SM0FMU samt Per SM0SYP.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse presenterad på hemsidan i början av januari, även framlagd, föredrogs av Hasse SM0BYD,
godkändes av mötet, samt lades till handlingarna.

§7 Styrelsens ekonomiska redogörelse för 2018, föredrogs av Wittich SA0BFW, godkändes av mötet, samt lades till handlingarna.

§8 Revisionsberättelsen presenterades av Per SM0SYP , godkändes av mötet och lades till handlingarna.

§9 Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§10 Val av ny styrelse:
Styrelsen, ledamöter, revisor och revisorsuppleant, omvaldes av mötet, samt invaldes Bengt-Åke SA0AGA, som sekreterare:
Ordförande SM0BYD Hans Löf
Kassör SA0BFW Wittich von Zedtwitz-Liebenstein
Sekreterare SA0AGA Bengt-Åke Eriksson NYVAL
Ledamot SM5AKP Esko Antikainen
Ledamot SM0DMZ Björn Lengquist
Revisor SM0SYP Per Rickander
Revisorsuppleant SM0RPG Fredrik Berthelius

§11 Fråga om budget för verksamhetsåret bordlagd. Medlemsavgift för 2019 är 250:00 per person.

§12 Inga motioner från medlemmar eller styrelsen har inkommit till årsmötet.

§13 Övriga frågor:
*Framställdes önskan/förslg om att besöka exvis Motala Radiomuseum och Flygmuseum i Linköping. BYD anser att ifall Motala
besökes, låta det sammanfalla med ett besök på mycket sevärda Motala Motormusen, vid hamnen. Flygmuseum gärna separat.
*BYD berättade om planerad ”säsongsavslutning” med grillafton utomhus i parken, vid Eklundshovsv. 22, i slutet av juni.
Vid otjänlig väderlek flyttar vi inomhus.
*Informerade BYD om att vi lovat ställa upp med ”öppet hus” och ha stationen QRV lö-sö, när film visas. BYD ställer upp
lördagar, när möjligt och BFW på söndagar.
*Kaffekassan; för att minska kontanter, föreslogs att resp. å HB:s pg inbet. 100:00 åt gången och vi har en lista med avbockning.
*Efter Björn:s SA0BXI besök den 12/2 och genomgång av AMPRnet, samt önskan om anslutning, har styrelsen beslutat avvakta.
*Hemsidan: Förslag, att förnya. Tack SYP! AKP & BYD kollar men aktuellt format kvarstår tills vidare. Red: BYD, AKP, GYX.

§14 Mötesordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet:

________________________
Hans Löf SM0BYD ordförande

Justeras:

_____________________________________________
Kenneth Westerlund SM0FMU
Per Rickander SM0SYP